sinapsis

Aproximació a l’ecosistema dels ensenyaments artístics de caràcter professional a Catalunya

 

imatge destacada pàgina aproximació

Aquesta recerca, realitzada per Sinapsis l’any 2016 per encàrrec del Consell Nacional de la Cultura i de les Arts (CoNCA), presenta una cartografia sobre la diversitat i complexitat del sistema dels ensenyaments artístics a Catalunya, especialment mitjans i superiors reglats, orientats a la professionalització de creadors i d’altres perfils vinculats a l’àmbit cultural.

L’anàlisi dels ensenyaments artístics incideix en una visió ecosistèmica on es proposa una descripció que va més enllà del fet de cartografiar l’oferta educativa reglada. Es considera, també, com una aproximació als aspectes estructurals, legislatius i avaluadors que configuren el sistema educatiu.

Al mateix temps, la recerca aborda de manera transversal el vincle del sistema educatiu amb el món professional, parant atenció a importants elements vertebradors d’aquesta relació, com ara les pràctiques, la recerca i la innovació, les accions d’emprenedoria o d’inserció laboral.

El procés culmina amb dos publicacions: un resum descriptiu i el document complert de la recerca.

Sinapsis ha compartit l’autoria d’aquesta recerca amb Joan Ivern (llicenciat en Història de l’Art i Màster en Arts Visuals i Educació, treballa en l’àmbit de la recerca, la docència i l’educació en museus) i Mercedes Mangrané (llicenciada en Belles Arts i Màster en Teoria i Pràctica del Documental Creatiu, artista audiovisual i pictòrica). També s’ha comptat amb la participació de Judit Vidiella (investigadora, docent i especialista en pedagogies culturals) i Fermín Soria (Doctor en Art i Educació, investigador i educador).[:es]

imatge destacada pàgina aproximacióCAST.

Esta investigación, realizada por Sinapsis en 2016 por encargo del Consell Nacional de la Cultura i de les Arts (CoNCA), presenta una cartografía sobre la diversidad y complejidad del sistema de las enseñanzas artísticas en Cataluña, especialmente medias y superiores regladas, orientadas a la profesionalización de creadores y de otros perfiles vinculados al ámbito cultural.

El análisis de las enseñanzas artísticas incide en una visión ecosistémica donde se propone una descripción que va más allá del hecho de cartografiar la oferta educativa reglada. Se considera, también, como una aproximación a los aspectos estructurales, legislativos y evaluadores que configuran el sistema educativo.

Al mismo tiempo, la investigación aborda de manera transversal el vínculo del sistema educativo con el mundo profesional, prestando atención a importantes elementos vertebradores de esta relación como las prácticas, la investigación y la innovación, las acciones de emprendimiento o de inserción laboral.

El proceso culmina con dos publicaciones: un resumen descriptivo y el documento completo de la investigación.

Sinapsis ha compartido la autoría de esta investigación con Joan Ivern (licenciado en Historia del Arte y Máster en Artes Visuales y Educación, trabaja en el ámbito de la investigación, la docencia y la educación en museos) y Mercedes Mangrané (licenciada en Bellas Artes y Master en Teoría y Práctica del Documental Creativo, artista audiovisual y pictórica). También se ha contado con la participación de Judit Vidiella (investigadora, docente y especialista en pedagogías culturales) y Fermín Soria (Doctor en Arte y Educación, investigador y educador).