sinapsis

COHABITAR ENTRE-

 

 imatge destaca pàgina cohabitar entre

“Cohabitar entre-” és un projecte d’IDensitat, LaFundició, Sinapsis i Transductores per a Fabra i Coats Centre d’Art Contemporani de Barcelona, desenvolupat de maig de 2016 fins a març de 2017.

El projecte es planteja com un dispositiu que pretén activar Fabra i Coats com a creador i catalitzador d’interaccions entre pràctiques artístiques i espais socials. Vol ser un mecanisme que reculli i doni resposta a l’emergència de noves maneres de fer i de repensar les institucions. Des d’aquest mecanisme, les pràctiques artístiques i els processos col·lectius s’entenen com a instruments essencials amb els quals activar estratègies transformadores, que incideixin tant en l’ecosistema cultural com en el context social sobre el qual actuen.

Es tracta d’una proposta que suposa habitar de manera col·lectiva un espai, tot escenificant el trànsit entre el passat de la fàbrica i l’actual model de centre d’art i que, a més, tendeix cap a una futura institució cultural amb una estructura més complexa o sistèmica. La programació vol interpel·lar, críticament, des d’unes maneres de fer on es combinen els processos de recerca amb la producció, l’arxiu, la mediació, la participació o el debat. Alhora, es proposa amplificar aquestes maneres de fer mitjançant l’activació de xarxes, i la socialització de continguts i experiències.

A banda, el projecte vol assajar maneres d’habitar els equipaments culturals amb estructures més compromeses en la relació entre cultura i societat. En conseqüència, es vol experimentar i debatre de manera oberta l’articulació dels actuals models de centres d’art i les polítiques culturals en què s’emmarquen. El desplegament de la programació proposada explora una concepció de Fabra i Coats dirigida a prototipar col·lectivament un model de treball on es redefineixen els paràmetres que determinen el concepte de servei públic en relació amb un centre d’art.

 • La noció de mediació
  El projecte “Cohabitar entre-” entén la mediació com un procés crític i transformador de les institucions, de les relacions i dels ecosistemes de la cultura. En aquest sentit, la proposta pretén constituir unes formes de producció, circulació i representació que conjuguin la pràctica artística, la mediació i l’educació com a part activa del sistema social, amb un mode propi de producció cultural, d’investigació col·lectiva i generadora de coneixements. L’heterogeneïtat de les pràctiques de mediació cal entendre-la des de les formes d’implicació ciutadana i el seu component experimental, i també des d’una perspectiva crítica, problematitzadora i, alhora, exploratòria dels seus límits i potencials.
 • La gestió comunitària com una forma de mediació
  La direcció del projecte es planteja de manera col·legiada, mitjançant un grup de treball format per quatre col·lectius (IDensitat, LaFundició, Sinapsis i Transductores), articulats al voltant d’una taula col·lectiva de programació. Aquesta taula és un espai de gestió, creació de continguts i decisió de caire porós segons les necessitats dels processos i projectes. A banda, incorpora persones, col·lectius o entitats implicats en aquests processos. La gestió del programa és assumida per una coordinació tècnica, vinculada a LaFundició i a Idensitat.
 • Un projecte que interconnecta contextos
  Aquesta proposta pretén endegar altres maneres de producció col·laborativa que responen a una lògica de connexió a diferents escales contextuals: la territorial (traçant vincles des del context veïnal i local amb l’internacional), la relacional (involucrant diferents àmbits del teixit social), la temporal (incorporant elements de memòria per activar-los en el present i projectar-los cap al futur) i l’espacial (indagant en el mateix concepte i lloc de fàbrica de creació).

Aquest programa s’articula en dues fases: una primera fase (desenvolupada de març a setembre de 2016) i una segona fase en procés (de setembre de 2016 a març de 2017).

 

CAST.

 imatge destaca pàgina cohabitar entre.

“Cohabitar entre-” es un proyecto de IDensitat, LaFundició, Sinapsis y Transductores para Fabra y Coats Centro de Arte Contemporáneo de Barcelona, ​​desarrollado de mayo de 2016 hasta marzo de 2017.

El proyecto se plantea como un dispositivo que pretende activar Fabra y Coats como creador y catalizador de interacciones entre prácticas artísticas y espacios sociales. Quiere ser un mecanismo que recoja y dé respuesta a la emergencia de nuevas formas de hacer y de repensar las instituciones. Desde este mecanismo, las prácticas artísticas y los procesos colectivos se entienden como instrumentos esenciales con los que activar estrategias transformadoras, que incidan tanto en el ecosistema cultural como en el contexto social sobre el que actúan.

Se trata de una propuesta que supone habitar de manera colectiva un espacio, escenificando el tránsito entre el pasado de la fábrica y el actual modelo de centro de arte y que, además, tiende hacia una futura institución cultural con una estructura más compleja o sistémica. La programación quiere interpelar, críticamente, desde unas formas de hacer donde se combinan los procesos de investigación con la producción, el archivo, la mediación, la participación o el debate. Al tiempo, se propone amplificar estas formas de hacer mediante la activación de redes, y la socialización de contenidos y experiencias.

Además, el proyecto quiere ensayar maneras de habitar los equipamientos culturales con estructuras más comprometidas en la relación entre cultura y sociedad. En consecuencia, se quiere experimentar y debatir de forma abierta la articulación de los actuales modelos de centros de arte y las políticas culturales en las que se enmarcan. El despliegue de la programación propuesta explora una concepción de Fabra y Coats dirigida a prototipar colectivamente un modelo de trabajo donde se redefinen los parámetros que determinan el concepto de servicio público en relación con un centro de arte.

 • La noción de mediación
  El proyecto “Cohabitar entre-“ entiende la mediación como un proceso crítico y transformador de las instituciones, de las relaciones y de los ecosistemas de la cultura. En este sentido, la propuesta pretende constituir unas formas de producción, circulación y representación que conjuguen la práctica artística, la mediación y la educación como parte activa del sistema social, con un modo propio de producción cultural, de investigación colectiva y generadora de conocimientos. La heterogeneidad de las prácticas de mediación hay que entenderla desde las formas de implicación ciudadana y su componente experimental, y también desde una perspectiva crítica, problematizadora y, al mismo tiempo, exploratoria de sus límites y potenciales.
 • La gestión comunitaria como una forma de mediación
  La dirección del proyecto se plantea de forma colegiada, mediante un grupo de trabajo formado por cuatro colectivos (IDensitat, LaFundició, Sinapsis y Transductores), articulados en torno a una mesa colectiva de programación. Esta mesa es un espacio de gestión, creación de contenidos y decisión de tipo poroso según las necesidades de los procesos y proyectos. Además, incorpora personas, colectivos o entidades implicados en estos procesos. La gestión del programa es asumida por una coordinación técnica vinculada a LaFundició e IDensitat.
 • Un proyecto que interconecta contextos
  Esta propuesta pretende poner en funcionamiento otros modos de producción colaborativa que responden a una lógica de conexión a diferentes escalas contextuales: la territorial (trazando vínculos desde lo vecinal y local con lo internacional), la relacional (involucrando diferentes ámbitos del tejido social), la temporal (incorporando elementos de memoria para activarlos en el presente y proyectarlos hacia el futuro) y el espacial (indagando en el mismo concepto y lugar de fábrica de creación).

Este programa se articula en dos fases: una primera fase (desarrollada de marzo a septiembre de 2016) y una segunda fase en proceso (de septiembre de 2016 a marzo de 2017).