sinapsis

INTERFÍCIES (2016-2017)

“Interfícies” és un programa del Centre d’Arts Santa Mónica de Barcelona, iniciat l’any 2016 i coordinat conjuntament per IDensitat, Sinapsis i Transductores, durant el 2016, i per Sinapsis i Transductores, durant el 2017. L’objectiu d’aquest programa és promoure el debat i produir noves formes de coneixement a partir del desenvolupament de processos i activitats que facilitin l’apertura de nous espais de relació i implicació amb la ciutadania, la programació i el propi centre.

Els formats participatius, el treball en xarxa i la metodologia col·laborativa són les eines de treball en les qual es basa el programa. Aquestes eines s’implementen per impulsar tant la transversalitat entre àmbits artístics i altres àmbits de l’esfera social com la complicitat i el treball en comú amb altres institucions, entitats i comunitats, especialment amb aquelles que formen el teixit social del territori on s’ubica l’Arts Santa Mónica.

Les activitats i projectes desenvolupats s’emmarquen en tres línies d’acció interrelacionades: mediacions al centre, treball amb les comunitats educatives i projectes que facilitin la connexió amb el barri i la ciutat.

  • Les mediacions al centre són les accions que “Interfícies” proposa en els espais del Santa Mónica com a estratègia d’acompanyament i mediació en relació a les exposicions i activitats de la seva programació. També inclou activitats obertes per facilitar la socialització dels processos de treball i col·laboració desenvolupats amb escoles i instituts, així com el projectes realitzats amb entitats i col·lectius del barri.
  • El treball amb les comunitats educatives es vertebra a través de diverses activitats i formats de col·laboració. “Interfícies” ofereix la possibilitat d’adaptar el format de l’activitat i els seus continguts als interessos i objectius curriculars del docent i del grup classe.
  • Les connexions ciutat-barri és una línia d’acció que proposa activitats i processos de treball que permetin al Centre d’Art establir vincles de col·laboració, des d’una lògica de context i proximitat, amb entitats, projectes, col·lectivitats i altres equipaments. Tot i posar l’èmfasis en les relacions amb el barri del Raval i el districte de Ciutat Vella on s’ubica el centre, també abraça altres contextos i el seu teixit socio-cultural.

 

CAST.

“Interfícies” es un programa del Centre d’Arts Santa Mónica de Barcelona, iniciado en 2016 y coordinado conjuntamente por IDensitat, Sinapsis y Transductores. El objetivo de este programa es promover el debate y producir nuevas formas de conocimiento a partir del desarrollo de procesos y actividades que faciliten la apertura de nuevos espacios de relación e implicación con la ciudadanía, la programación y el propio centro.

Los formatos participativos, el trabajo en red y la metodología colaborativa son las herramientas de trabajo en las que se basa el programa. Estas herramientas se implementan para impulsar tanto la transversalidad entre ámbitos artísticos y otros ámbitos de la esfera social como la complicidad y el trabajo en común con otras instituciones, entidades y comunidades, especialmente con aquellas que conforman el tejido social del territorio donde se ubica el Arts Santa Mónica.

Las actividades y proyectos que se desarrollan se enmarcan en tres líneas de acción interrelacionadas: mediaciones en el centro, trabajo con las comunidades educativas y proyectos que faciliten la conexión con el barrio y la ciudad.

  • Las mediaciones en el centro son las acciones que “Interfícies” propone en los espacios del Santa Mónica como estrategia de acompañamiento y mediación en relación a las exposiciones y actividades de su programación. También incluye actividades abiertas para facilitar la socialización de los procesos de trabajo y colaboración desarrollados con escuelas e institutos, así como los proyectos realizados con entidades y colectivos del barrio.
  •  El trabajo con las comunidades educativas se vertebra a través de diversas actividades y formatos de colaboración. “Interfícies” ofrece la posibilidad de adaptar el formato de la actividad y sus contenidos a los intereses y objetivos curriculares del docente y del grupo clase.
  • Conexiones ciudad-barrio es una línea de acción que propone actividades y procesos de trabajo que permitan al Centro de Arte establecer vínculos de colaboración, desde una lógica de contexto y proximidad, con entidades, proyectos, colectividades y otros equipamientos. A pesar de poner el énfasis en las relaciones con el barrio del Raval y el distrito de Ciutat Vella donde se ubica el centro, también abarca otros contextos y su tejido socio-cultural.
Page 2 of 212