sinapsis

POLIÈDRICA_2012-2016

 

Imatge destacada pàgina polièdrica

Polièdrica és un projecte que neix l’any 2012 en el marc del LABMediació del CA Tarragona. Especialitzat en mediació, el CA Tarragona va veure interrompuda la seva activitat el 2013, però es va decidir donar continuïtat a Polièdrica atenent al seu valor públic. Des d’aleshores, Sinapsis coordina el procés per convertir Polièdrica en un projecte en xarxa basat en una estructura associativa que permeti diferents formes d’implicació, col·laboració i gestió.

El projecte pren la forma d’una plataforma on-line centrada en la producció i difusió pedagògica d’articles i notícies sobre projectes artístics i culturals, programacions, activitats i publicacions que comparteixen les següents característiques: desenvolupar-se a una escala local, de proximitat, i treballar aplicant metodologies col·laboratives.

Es tracta de contribuir a la difusió d’unes maneres de fer cultura i unes pràctiques artístiques que, des de la mediació i la pedagogia crítica, potenciïn la interrelació amb la societat, n’afavoreixin el treball en comú, i facilitin un paper actiu de la ciutadania en la producció cultural i artística.

El seu plantejament transversal fa visible com les pràctiques artístiques i culturals de mediació i de treball col·laboratiu estan vinculades a diferents disciplines. Es centra, doncs, en pràctiques que afavoreixin la participació, la co-creació, la gestió comunitària i la potenciació del treball en xarxa entre el camp artístic i altres àmbits.

Des d’aquesta transversalitat, dóna a conèixer propostes relacionades amb les arts visuals, les arts escèniques, el circ o les arts del moviment, la comunicació audiovisual, el cinema i el documental, la música, l’arquitectura, la gestió cultural, etc. També ens acosta a aquelles propostes basades en interaccions entre l’àmbit de la producció artística i cultural amb altres contextos com l’educatiu, el sociocultural, l’urbanístic, l’empresarial, el tecnològic o el científic, el sanitari, etc.

Centra la seva atenció, principalment, en els projectes i activitats realitzades a la ciutat de Barcelona i la seva àrea metropolitana, tot i que també proposa un marc de contextualització més ampli, que inclou propostes de la resta de Catalunya o l’Estat Espanyol i, de manera puntual, altres països.

El procés de treball inclou dos tallers previs per a la preparació de continguts (el primer amb els col·laboradors que formen l’equip motor del projecte i, el segon, en el marc de col·laboració amb la Facultat de Belles Arts de la UB). Aquest equip motor està format per: Transductores, Aída Sánchez de Serdio, A Bao A Qu, Carlos Canales, Comusitària, Constanza Brncic, Experimentem amb l’Art, Forn de Teatre Pa’tothom, Jordi Pascual, Judit Vidiella, Maria Ferrer, Marta Serra, Mikel Morlas, Montserrat Iranzo i Oriol Fontdevila.

A més de l’espai wiki on es publiquen els continguts, Polièdrica es desenvolupa a través d’un bloc que funciona com a canal d’informació i butlletins bimensuals.

 

CAST.

Imatge destacada pàgina polièdrica

Poliédrica es un proyecto que nace en 2012 en el marco del LABMediació del CA Tarragona. Especializado en mediación, el CA Tarragona vio interrumpida su actividad en 2013, pero se decidió dar continuidad a Poliédrica atendiendo a su valor público. Desde entonces, Sinapsis coordina el proceso para convertir Poliédrica en un proyecto en red basado en una estructura asociativa que permita diferentes formas de implicación, colaboración y gestión.

El proyecto toma la forma de una plataforma on-line centrada en la producción y difusión pedagógica de artículos y noticias sobre proyectos artísticos y culturales, programaciones, actividades y publicaciones que comparten las siguientes características: desarrollarse a una escala local, de proximidad, y trabajar aplicando metodologías colaborativas.

Se trata de contribuir a la difusión de unas formas de hacer cultura y unas prácticas artísticas que, desde la mediación y la pedagogía crítica, potencien la interrelación con la sociedad, favorezcan el trabajo en común, y faciliten un papel activo de la ciudadanía en la producción cultural y artística.

Su planteamiento transversal hace visible como las prácticas artísticas y culturales de mediación y de trabajo colaborativo están vinculadas a diferentes disciplinas. Se centra, pues, en prácticas que favorezcan la participación, la co-creación, la gestión comunitaria, y la potenciación del trabajo en red entre el campo artístico y otros ámbitos.

Desde esta transversalidad, da a conocer propuestas relacionadas con las artes visuales, las artes escénicas, el circo o las artes del movimiento, la comunicación audiovisual, el cine y el documental, la música, la arquitectura, la gestión cultural , etc. También nos acerca a aquellas propuestas basadas en interacciones entre el ámbito de la producción artística y cultural con otros contextos como el educativo, el sociocultural, el urbanístico, el empresarial, el tecnológico o el científico, el sanitario, etc.

Centra su atención, principalmente, en los proyectos y actividades realizados en la ciudad de Barcelona y su área metropolitana, aunque también propone un marco de contextualización más amplio, que incluye propuestas del resto de Cataluña o España y, de manera puntual, otros países.

El proceso de trabajo incluye dos talleres previos para la preparación de contenidos (el primero con los colaboradores que forman el equipo motor del proyecto y, el segundo, en el marco de colaboración con la Facultad de Bellas Artes de la UB). Este equipo motor está compuesto por: Transductores, Aída Sánchez de Serdio, A Bao A Qu, Carlos Canales, Comusitària, Constanza Brncic, Experimentem amb l’Art, Forn de Teatre Pa’tothom, Jordi Pascual, Judit Vidiella, Maria Ferrer, Marta Serra, Mikel Morlas, Montserrat Iranzo i Oriol Fontdevila.

Además del espacio wiki donde se publican los contenidos, Poliédrica se desarrolla a través de un blog que funciona como canal de información y boletines bimensuales.