sinapsis

Relatoria_Sessió 2_Taula de treball Punt de Partida

Relatoria on es recullen les idees principals de la segona sessió de la taula de treball associada al projecte “Punt de Partida” amb l’objectiu de debatre i reflexionar al voltant de les estratègies i accions de recolzament a la creació contemporània que es realitzen a Terrassa

Aquesta taula va estar participada pels tècnics municipals d’arts visuals i joventut de l’Ajuntament de Terrassa, juntament amb artistes emergents de la ciutat  i vinculats a les arts visuals.

El treball d’aquesta taula es va desenvolupar en set sessions, de dues a tres hores de durada, entre març i juliol de 2008. Els continguts de cada una de les sessions es poden consultar a les seves corresponents relatories.

Us resumim els continguts principals d’aquesta sessió:

  • Es va proposar que els diferents tècnics de l’ajuntament participants a la taula de treball expliquessin quines tasques i projectes duen a terme en matèria de Cultura i Arts Visuals amb l’objectiu de conèixer i compartir les diferents estratègies i accions desenvolupades per tal de poder pensar si es podria plantejar un posterior marc de treball transversal entre les diferents àrees de l’Ajuntament… Va quedar palès que el programa encara té el repte de treballar el camp de les Arts Visuals i és per això que el procés de treball de Punt de Partida pot pot afavorir aquest objectiu.
  • En la sessió anterior es van plantejar com a lectures de treball dos documents: l’Agenda 21 i el Pla de Mandat de l’Ajuntament de Terrassa. Aquests dos documents, cada un des d’una perspectiva diferent, permeten plantejar un marc general de reflexió en el qual inserir les línies de treball del departament d’Arts Visuals.
  • Sobre la lectura de l’Agenda 21, algunes opinions destacaven que aquest document plantejava un marc teòric idíl·lic, però poc realista, doncs no sembla situar-se en cap moment en un escenari real. La pregunta seria: com es fa realment per implementar-lo en un municipi a nivell pràctic? Es troba que és un document generalista, massa global i es té la sensació que només acaba servint per a que els ajuntaments es puguin posar alguna medalla. Tot i això, des d’un plantejament més proactiu, cal destacar que planteja certs indicadors que sí que es poden tenir en compte per tal d’aplicar-los al treball de reflexió que s’està realitzant i aprofitar-los per al desenvolupament del document final de Punt de Partida.
  • Pel que fa al Pla de Mandat de l’Ajuntament de Terrassa, no va haver-hi massa temps per a comentar-lo i es va deixar per a properes sessions. No obstant, es van fer alguns comentaris, com per exemple ressaltar-ne el caràcter de declaració de bones intencions. Sí que es va destacar que hi havia la intenció, per part de l’Ajuntament, de formar un Consell Municipal de les Arts.
  • Es va fer un exercici de definició de la terminologia emprada durant el procés de treball de Punt de Partida, desenvolupant un procés de reflexió individual a partir d’un conjunt de preguntes aportades a la Taula. Aquestes qüestions plantejaven un seguit d’aspectes sobre els quals, d’una manera o altra, tota programació d’arts visuals s’hauria de definir. Les qüestions plantejades feien referència a la pròpia definició i abast de conceptes com art contemporani, artista, públic, context o indústria cultural.

Entrades relacionades