sinapsis

Relatoria_Sessió 4_Taula de treball Punt de Partida

Relatoria on es recullen les idees principals de la quarta sessió de la taula de treball associada al projecte “Punt de Partida” amb l’objectiu de debatre i reflexionar al voltant de les estratègies i accions de recolzament a la creació contemporània que es realitzen a Terrassa. 

Aquesta taula va estar participada pels tècnics municipals d’arts visuals i joventut de l’Ajuntament de Terrassa, juntament amb artistes de la ciutat vinculats a la creació emergent.

El treball d’aquesta taula es va desenvolupar en set sessions de dues o tres hores de durada, que van tenir lloc entre març i juliol de 2008. Els continguts de cada una de les sessions es poden consultar a les seves corresponents relatories.

En aquesta quarta sessió es posen en relació tres blocs de treball amb l’objectiu de realitzar una DAFO (debilitats, amenaces, fortaleses i oportunitats). Els blocs de treball són els següents:

1.- Anàlisis del context de Terrassa en relació a les arts visuals. Elements que la defineixen (punts forts, punts febles, oportunitats i amenaces).
2.- Punts forts, punts febles, oportunitats i amenaces de les línies de treball del Departament d’Arts Visuals en relació a les infraestructures, organització i gestió, programes i serveis, i comunicació i interlocució amb el context.
3. Posar-ho en relació a possibles línies de treball de recolzament a la creació, producció, difusió, formació, creació de públics.

A continuació, s’apunta els resultats de l’exercici de la DAFO, amb l’intenció de recollir les aportacions individuals dels diferents membres de la taula de treball de Punt de Partida. Aquests resultats serviran per a definir possibles accions i propostes en matèria d’arts visuals per a Terrassa.

Entrades relacionades